İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

İslam Devletinde Bilim Sanat ve Edebiyat

İslam Devleti’nin ilk dönemlerinde Müslümanların iç ve dış savaşlarla meşguliyeti, İslâm dünyasının sosyal ve iktisadı hayatında önemi değişikliklerin gerçekleşmesi nedeniyle, bilim ve sanat faaliyetleri göze çarpmaz.

Fetihlerin genişlemesi sonucunda devlet her alan­da gelişmiştir. İslâm Devleti’nde bilim iki dala ayrıl­mıştır. Birincisi İslâmî bilimler; tefsir, kelam, hadis, fıkıh, akaid. . . İkincisi pozitif bilimler; matematik, astronomi, coğrafya, felsefe vs.

İslâmiyet, bilimin her türlüsünü teşvik ettiği için her konuda büyük İslam alimleri yetişmiştir. Avrupa’nın bilimsel alanda ilerlemelerinde İslam kültür ve medeniyetinin önemli katkıları olmuştur.

Emeviler Dönemi’nde başlayan bilimsel ve kültürel faaliyetler Abbasiler Dönemi’nde artarak devam et­miştir. Abbasiler Yunanca, Farsça, Hintçe, Süryanice vb. dillerden tercümeler yapmışlardır. Birçok temel eser Arapça’ya kazandırılmış, tercümelerden sonra telif eserler ortaya konmuştur. Bu dönem de Müslümanlar eski kültür ve bilgileri almakla yetinmemişler, aldıklarını kendi ihtiyaç ve düşünce tarzlarına uydurarak geliştirmişlerdir.

İslâm uygarlığının ilk dönemlerinde resimin yasaklanması özellikle süsleme ve yazı dallarında önem­li gelişmelere yol açmıştır.

İslâm mimarisi ilk kez Emeviler Dönemi’nde kendine has büyük eserler vermeye başlamış ve Hristiyan mimarisi ile yarışabilecek seviyeye ulaşmıştır. Mimari alanındaki gelişmeler Abbasiler ve Endülüs Emevileri Dönemi’nde de devam etmiştir.

İslâmiyet’ten önce edebi yönden çok ileri bir düzeyde olan Arapça, İslâmiyet’in yayılmasıyla diğer kültürlere de kendisini kabul ettirmiştir İlk kez Emevi halifesi Abdülmelik Arapçayı resmi dil olarak kabul etmiştir. Daha sonraki Müslüman devletlerde de Arapça bilim dili olarak kullanılmıştır.

UYARI:
İslamiyet’i kabul eden miletler kutsal kitaplarını okuyabilmek için Arap dilini ve alfabesini öğrenmişlerdir. Bunun sonucunda;
-Bazı toplumlarda islamlaşmanın Araplaşma şekline dönüştüğü

-Arap alfabesine ve Arapça’nın milletler arası boyut kazandığı

-Arap kültürünün diğer kültürleri etkilediği

-Arapça sözcüklerin diğer dillerde de kullanıldığı


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir