İslam Devletinde Bilim ve Sanat

İçindekiler

İslam Devletinde Bilim ve Sanat

İslam Devletinde Bilim

• Müslümanlar; Türk, İran, Yunan, Hint, Mısır, Çin uygarlıklarından etkilenmiştir.
• İlk bilimsel gelişmeler: Tıp, Felsefe, Fen sahalarında Emeviler devrinde başlamıştır.
• Abbasiler devrinde bilim müthiş bir gelişme göstermiştir.
• Emeviler devrinde Basra ve Kufe, Abbasiler devrinde Bağdat, Endülüs Emevileri devrinde Cordoba mühim Kültür merkezleri olmuştur.
• İslam dünyasındaki bilimsel gelişmeler, Endülüs Emevileri ve Sicilya Müslümanları tarafından Avrupa’ya aktarılmış, Rönesans’ ın doğmasında etken olmuştur.

İslami Bilimler :
• Tefsir : Kur’an ayetlerinin açıklanıp, yorumlanmasıdır. Bu bilimle uğraşanlara Müfessir denir.
• Hadis : Hz. Muhammed’in farklı konularda Müslümanları aydınlatmak amaçlı söylediği sözlerdir.
• Kelam : Dini konuları ( sualleri ) mantık ve mantık yöntemiyle açıklamadır. ( İslam Felsefesi )
• Fıkıh : İslam Hukukudur. Bu bilimle uğraşanlara ” “Fakih” denir.
• Kıraat : Kur’an okuma tekniğidir.
• Siyer : Hz. Muhammed’in yaşamını inceler.
• Megazi : Hz. Muhammed’in savaşlarını inceleyen İslami Bilim dalıdır.
Diğer Bilimler :
• Tarih : Hz. Muhammed’in hayatı ve savaşlarının incelenmesiyle başlamıştır. Mühim temsilcileri ; Taberi, Mesudi, İbn-i Haldun’ dur
• Coğrafya : Mühim temsilcileri ; Mesudi, İbn-i Batuta, İdrisi, Harezmi’dir.
• Felsefe : Yunan Felsefesi’nin incelenmesiyle başlamış, kendini geliştirmiştir. Mühim temsilcileri ; Kindi, İbn-i Rüşt, Farabi, İbn-i Sina ‘dır.
• Tıp : Abbasilerde Harun Reşit Devrinde Bağdat’ ta yaptırılan Hastahane Milletçe Sıhhati dair çalışma yapan önce sağlık kurumu olarak onay edilmektedir. Mühim temsilcileri : Huneyn Bin İshak, Razi, İbn-i Sina ‘dır. * İbn-i Sina ‘nın ” El – Kanun fi’t- Tıp” isimli kitabı Avrupa’da uzunca seneler ders kitabı olarak okutulmuştur.
• Astronomi : Hint biliminin tesiriyle başlamıştır. İlk gözlem hanesi 9. yy.da kurulmuştur. Mühim temsilcileri ; Usturlabi, Biruni, Ömer Hayyam, İbn-i Yusuf’ tur.
• Matematik ve Geometri : Hint biliminin tesiriyle gelişmiştir. Mühim Temsilcileri ; Harezmi, Abdülhamit İbn-i Türk ( Cebir ve Geometriyi geliştirip, Trigonometriyi bulmuşlardır), Sabit Bin Kurra, Tusi, Battani, Ali Kuşçu, İbn-i Cemşid’tir.
• Kimya : Mühim Temsilcileri : Cabir Bin Hayyan ( Kimya biliminin lideri onay edilir. ), Razi ( Kimya dalında 28 yapıt yazmıştır.), Biruni, İbn-i Sina’ dır.

İslam Devletinde Sanat

• Müslümanlar sınırlar genişledikçe elde edilen bölgelerin kültürleriyle, kültürlerini kaynaştırmışlar ve orijinal İslam sanatı oluşturmuşlardır.
• İslam sanatında mimari gelişen alanların başlıcalarındandır. Dini, Sivil, Askeri Mimari olarak gelişmiştir.
• İslam Mimarisinin ilk dinsel eseri , Hz. Muhammed devrinde yaptırılan “Kuba Mescidi” dir.
• Minare, Mihrap, Şadırvan ilk defa Emeviler devri camilerinde yapılmıştır.
• Resim ve Heykelcilik yasaklandığından, bu alanlarda gelişmeyi engellemiş, Minyatür Sanatı gelişmiştir.
• Hüsnü Hat İslam kültüründe çok gelişmiştir.
• Oymacılık, Kakmacılık, Dokumacılık, Camcılık gelişen öbür sanat dallarıdır.

OKUMA TAVSİYESİ: Türk Dünyasında Yetişmiş Bazı Bilim İnsanları


] }

Tavsiye Konular

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler Döneminin Özellikleri

Emeviler döneminin özelliklerini maddeler halide özetlediğimiz yazımızda halifeliğin saltanata dönüşmesi, soy dayanışması dış iç politikaları hakkında bilgi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir