Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi

küreselleşen dünya

NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi NATO’nun fonksiyonu SSCB dağıldıktan sonra de­ğişmiştir. Soğuk Savaş döneminde SSCB’nin yayılma siyasetine karşı mücadele eden NATO, 1991 sonrası genişleme politikasını hızlandırmıştır. Sovyet Rusya’nın dağılması sonrası Doğu Avrupa ül­keleri NATO’ya üye olmaya başlamışlardır. AB’ye üye olabilmek için oy birliği şartı aranmamak­tadır. Yunanistan 1980 tarihinde üye olunca, Türkiye ile arasındaki sorunlardan dolayı Türkiye’nin önünde engel olmuştur. 2004 yılında NATO’ya …

Devamını Oku

Avrupa Birliği ve Dünya

küreselleşen dünya

Avrupa Birliği ve Dünya İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada güçler dengesi değişmiş ve ABD ile SSCB iki önemli güç olarak orta­ya çıkmıştır. Avrupa’da siyasi boşluk oluşması AB’nin dünya siyasetindeki konumunun ve öneminin daha da artmasına yol açmıştır. Dünya siyasetinde çok güçlü hale gelen AB, ulusla­rarası sorunları çözme aşamasında yeterince başarılı olamamıştır. Özellikle üye devletler arasındaki ekono­mik ve siyasi çıkar çatışması …

Devamını Oku

Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

küreselleşen dünya

Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB) AET, 1957’de imzalanan Roma Antlaşması’yla kurul­muştur. Birliğin kuruluş amacı üye ülkeler arasında gümrük birliğini sağlamaktır. 1 Temmuz 1968’de üye ülkeler arasında (Batı Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İtalya) güm­rük vergileri kaldırılmıştır. Ancak Roma Antlaşması’nın nihai hedefi sadece ekonomik değil tarım, ulaştırma, rekabet konularında ortak politikalar üretme, parasal birlik sağlama, dış politika ve güvenlik …

Devamını Oku

Maastricht Kriterleri Özet

küreselleşen dünya

Maastricht Kriterleri Özet Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal konularda bir­likteliğin sağlanabilmesine yönelik oluşturulan kriter­lerdir. 1993’te yürürlüğe giren bu kriterlerde aynı za­manda kriterlere uyulmaması durumunda üye ülkelere uygulanacak yaptırımlarda belirlenmiştir. Maastrich Kriterleri şu şekilde sıralanabilir. Üye devletlerin bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasıla­sının %3’ünü geçmemelidir. Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranları, en dü­şük yıllık enflasyon oranına sahip üç üye devletin ortalamasını en …

Devamını Oku

Kopenhag Kriterleri Kısaca

küreselleşen dünya

Kopenhag Kriterleri Kısaca Kopenhag Kriterleri 22 Haziran 1993’te Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan zirvede belirlenmiştir. Kopenhag Kriterleri AB’ye katılmak için başvuran devletlerin üye kabul edilmeden önce karşılaması ge­reken kriterlerden oluşmaktadır. Bu kriterlerin konduğu alanlar şu şekilde sıralana­bilir: O insan hakları O Demokrasi O Hukukun üstünlüğü O Azınlık hakları O İşleyen bir piyasa ekonomisi AB bu kriterleri yerine getiren birçok Doğu Avrupa …

Devamını Oku

İki Almanya’dan Tek Devlete Özeti

küreselleşen dünya

İki Almanya’dan Tek Devlete Özeti İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı dikkat çe­ken sonuçlarından biride Almanya’nın, Doğu ve Batı olmak üzere iki devlete ayrılmasıydı. Bu durum aynı zamanda bir milletin ikiye bölünmesi anlamındaydı. Bu durumun en önemli göstergesi de Utanç Duvarı olarak ta nitelendirilen Doğu ve Batı Almanya’yı ikiye ayıran Berlin Duvarı’nın inşa edilmesi olmuştur. 1980’lerin sonunda Doğu Almanya’da Batı’yla olan …

Devamını Oku

Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar Özet

küreselleşen dünya

Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar Özet Doğu Bloğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB önderliğinde şekillenen ve ABD önderliğinde oluşan Batı Bloğu’na karşı meydana getirilen bir yapılanma olmuştur. Doğu Bloğu gerek ekonomik gerekse siyasi uygula­maları itibariyle dışa kapalı, özgürlüklerin kısıtlandığı, tek partili sistemlerin hakim olduğu ülkelerin birlikteliği haline gelmiştir. Bu yapılanmaya karşı ilk tepkiler 1950’li yıllarda baş­lamıştır. SSCB hegemonyasına karşı …

Devamını Oku

Tika Hakkında Kısa Bilgi

küreselleşen dünya

Tika Hakkında Kısa Bilgi TİKA (Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 24 Ocak 1992’de kurulmuştur. Oluşumunda SSCB’nin dağılması sonucu Türki Cumhuriyetlerinin bağımsız­lıklarını kazanması ve Türkiye’nin bu cumhuriyetlerle işbirliğini geliştirme düşüncesi etkili olmuştur. TİKA’nın Kuruluş Amacı: Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkelerin kalkınmasına yardımcı ol­mak, bu ülkelerle ekonomik, ticari, kültürel, teknik ve eğitim alanlarında işbirliğini gerçekleştirmektir. Bu …

Devamını Oku

Bağımsız Devletler Topluluğu Hakkında Bilgi

küreselleşen dünya

Bağımsız Devletler Topluluğu Hakkında Bilgi SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsız olan 15 dev­letin 11 ’inin katılımıyla “Almatı Zirvesi”yle kurulmuş­tur. (21 Aralık 1991) Topluluğa üye devletler şunlardır. Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Belarus, Ukrayna, Özbekistan, Tacikistan, Moldova, Kırgızistan, Erme­nistan, Türkmenistan. Gürcistan topluluğa kuruluş aşamasında katılmamış­tır. 1993’te katılmış, ancak 2008’de Rusya – Gürcistan arasında meydana gelen Osetya Savaşı’ndan sonra meclis kararıyla topluluktan ayrılmıştır. (15 Ağustos …

Devamını Oku

Türkmenistan – Asyada Yeniden Yapılanma

küreselleşen dünya

Türkmenistan XIX. yüzyılın sonlarında Çarlık Rusya hakimiyetine giren Türkmenistan 1917’de Bolşevik İhtilali’yle tekrar bağımsızlık hareketlerini başlatmışsa da başarılı olamamıştır. 1924’te SSCB’nin hakimiyetini tanımak zorunda kalmıştır. Sovyet Rusya döneminde de Türkmenler bağımsızlıklarını kazanabilmek için birçok kez isyan girişiminde bulunmuşlarsa da hareketleri sert bir şekilde bastırılmıştır. Türkmenistan Sovyet Rusya’nın hammadde kaynağı olarak gördüğü Türkî Cumhuriyetlerdendir. Petrol, doğal gaz ve pamuk bunların başında …

Devamını Oku
Sıkça Sorulan Sorular

test

test