Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Keşmir Sorunu Hakkında Bilgi

yumuşama dönemi ve sonrası

Keşmir Sorunu 1947’de bağımsızlaşan Hindistan ve Pakistan birbirleriyle sürekli bir çatışma durumunda olmuştur. Bu ça­tışmanın en önemli nedeni de Keşmir sorunudur. Keşmir, Hindistan, Pakistan, Afganistan ve Çin’in ke­sişme noktasındadır. Halkının çoğunluğu Müslüman olan Keşmir, verimli topraklara ve önemli yeraltı kay­naklarına sahiptir. Pakistan, Müslüman çoğunluktan dolayı; Hindistan’da bölge Mihracesinin kendi topraklarına katılımı istedi­ğinden Keşmir’de hak iddia ediyordu. Bu yüzden Pa­kistan ve …

Devamını Oku

Vietnam Savaşı Hakkında Kısa Bilgi

yumuşama dönemi ve sonrası

Vietnam Savaşı (1965-1973) Vietnam, bir Fransız sömürgesi iken 1954 Cenevre Antlaşması ile Kuzey ve Güney Vietnam olmak üzere bağımsız oldu. Cenevre Antlaşması’na göre iki taraf 1956 seçimleri ile birleşecekti. Güney Vietnam seçimlere katılmadı. Sosyalist Kuzey Vietnam’da gerilla yöntemiyle Güney’deki yönetimi değiştirip birleşmeyi sağlamak için savaşa başladı. Güney Vietnam, ABD’den yardım istedi. ABD ekono­mik ve askeri yardım kararı aldı. 1964’te Kuzey …

Devamını Oku

Küba Buhranı Hakkında Kısa Bilgi

yumuşama dönemi ve sonrası

Küba Buhranı Küba’da Fidel Castro 1959’da Batista diktatörlüğüne son verip iktidara gelmiş ve ekonomiyi ulusallaştırma­ya başlamıştı. Bu durum ülkede iş yapan ABD şirket­lerinin çıkarlarını zedelemekte idi. ABD, Castro yöne­timine karşı sosyalist yönetimden yana olmayanlara destek verdi. Böylece Küba, SSCB’ye yanaşmak zo­runda kaldı. SSCB 1962’de, ABD’nin yanı başındaki Küba’ya füzeler yerleştirmeye başladı. ABD’nin karşı çıkması da SSCB’yi vazgeçiremedi. ABD donanması Küba …

Devamını Oku

Yumuşama Dönemi Çatışmaları Konu Anlatımı

yumuşama dönemi ve sonrası

Yumuşama Dönemi Çatışmaları Doğu-Batı Blokları arasında yumuşama süreci başlasa da SSCB ile ABD arasında uzak ülkelerde çatışmalar da yaşanmıştır. Her iki devlet, Küba ve Vietnam’daki iktidar mücadelelerini kendi çıkarlarının gerektirdiği gibi destekleyerek rekabetlerini devam ettiriyordu. Bununla beraber ABD ve SSCB nükleer silahları sınırlandırmak için uluslararası anlaşmalar da imzalanmıştır. Küba Buhranı konu anlatımı için tıklayınız. Vietnam Savaşı konu anlatımı için tıklayınız. …

Devamını Oku

Helsinki Konferansı Özet

yumuşama dönemi ve sonrası

Helsinki Konferansı Doğu Bloku, Avrupa’da güvenlik ve işbirliği amacıyla bir konferans önerisi sununca, bloklar arasında bazı sorunların halledilmesi üzerine Batılılarda bu öneriyi kabul etti. SALT-i Antlaşmasından sonra Avrupa devletleriyle (Arnavutluk dışında) Kanada ve ABD’nin katıldığı Avru­pa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) Helsinki’de toplandı. Uluslararası ilişkilerde temel barış ve işbirli­ğini kapsayan “Helsinki Nihai Senedi (Sonuç Belgesi)” 1 Ağustos 1975’te imzalandı. Helsinki …

Devamını Oku

Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri Özet

yumuşama dönemi ve sonrası

Nükleer Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri Küba sorunu nedeniyle ABD-SSCB arasındaki füze krizinin uzlaşmayla çözümlenmesi, nükleer silahların sınırlandırılmasında bir başlangıç oldu. 1963’te ABD, SSCB, İngiltere arasında Moskova’da ilk defa “Nük­leer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Anlaşması” imzalandıysa da nükleer yarış devam etmiştir. 1969’da Helsinki’de SSCB-ABD arasında “Stratejik Silahları Azaltma Görüşmeleri (SALT-I)” önemli bir aşama oldu. 26 Mayıs 1972’de Moskova’da, yalnız savunma füzelerinin sınırlandırılmasının öngörüldüğü …

Devamını Oku

Yumuşama Dönemi Politikaları

yumuşama dönemi ve sonrası

Yumuşama Dönemi Politikaları Doğu-Batı ilişkileri ilk kez, 1948’den sonra bir kere daha baş gösteren 1958 Berlin Buhranı ile ilgili Ce­nevre toplantılarında başladı. Davet üzerine 1959’da ABD’ye giden SSCB Başkanı Kruşçev, ABD Başkanı Einsenhovver ile biraraya geldi. Görüşmelerde anlaş­mazlıkların karşılıklı müzakerelerle çözümlenmesi ka­rarlaştırıldı. 1960’ta Paris’te gerçekleşen ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa liderler zirvesinden sonuç alınama­dı. Viyana’da 1961 ’de ABD Başkanı Kennedy …

Devamını Oku

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

yumuşama dönemi ve sonrası

Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci Detant (yumuşama) Dönemi devletlerarası ilişkilerde gerginliğin azaltılması için karşılıklı görüşmelerin be­nimsendiği bir dönemdir. Yumuşama politikası, yakın­laşma, anlaşma ve işbirliği aşamalarından oluşmuştu. Yumuşama Döneminin Yaşanmasına Ortam Hazırlayan Gelişmeler – Konvansiyonel (nükleer, kimyasal, biyolojik silahların dışında kalan kara, deniz ve hava ordularınca kulla­nılan her türlü silahları ifade eder) silahlardan nükleer silahlara geçiş yaşanması 1961’de Sovyet Başkanı Kruşçev ve …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Dünya

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Dünya 1945-1975 arasında çok hızlı bir büyüme yaşandı. XX. yüzyılın ilk yarısında iki kat artan üretim üç kat arttı. İşsizlik çok düşük düzeylerde kaldı (Sanayileşmiş ül­kelerde). Doğum oranı ve nüfusta hızlı bir artış görüldü. En hızlı artış da dünyanın yoksul ülkelerinde gerçekleş­ti. Kentleşmeyle birlikte geleneksel ilişkiler değişti ve gelişmiş ülkelerde nüfus artışları kontrol altına alındı. Güney Amerika, …

Devamını Oku

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat

Soğuk savaş dönemi

Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Sosyal ve Kültürel Hayat Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Siyaset konu anlatımı için tıklayınız. Soğuk Savaş Döneminde Türkiye’de Ekonomi konu anlatımı için tıklayınız. Dış yardımlar ve krediler ülkede yaşam düzeyini yük­seltmiş; refahın artması, tüketim artışı ve alışkanlık­ların değişmesi, tarım politikaları kırsal kesimde yeni bir sınıfın yükselişini sağladı. Tarımda makineleşme, köyden kente göçü hızlandırdı. Hızlı kentleşme ile bir­likte yeni …

Devamını Oku
Sıkça Sorulan Sorular

test

test