Balkan Fetihleri

 • Rumeli’ye geçişte iki olay etkili olmuştur. Bunlardan birincisi, 1344 yılından itibaren Osmanlıların Bizans’taki saltanat mücadelesine karışması; ikincisi ise 1345 yılında Karesioğulları Beyliği’nin Osmanlılar tarafından alınmasıdır.
 • Karesi donanması da Rumeli’ye geçişte çok önemli rol oynamıştır.

OKUMA TAVSİYESİ: Karesioğullarının Osmanlıya Katılmasının Önemi

 • Orhan Gazi, Bizans’ta yaşanan taht kavgalarında kayınpederi olan Kantakouzen’e (Kantakuzen) yardım etmiş ve tahta geçmesini sağlamıştır. Karşılık olarak da Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni, Osmanlılara vermiştir (1353)
 • Çimpe Kalesi, Rumeli’de ilerlemek için bir üs olarak kullanılmıştır.
 • Balkan devletleri arasındaki siyasi ve mezhepsel çekişmeler, Osmanlıların Batıdaki ilerleyişini hızlandırmıştır.
Balkan Fetihleri
Balkan Fetihleri Haritası

İçindekiler

1. Murat Döneminde Balkan Fetihleri

 • 1361’de Edirne üzerine yürüyen Şehzade Murad, Bizans komutanını Sazlıdere’de mağlup etmiştir.
 • Orhan Gazi’nin 1362’de vefat etmesi üzerine tahta I. Murad geçmiştir.
 • Sazlıdere Savaşı’ndan sonra 1363’te Bizans’ın Rumeli’deki en önemli şehirlerinden olan Edirne  fethedilmiştir ve başkent yapılmıştır.
 • Balkanlarda gerçekleştirilen bu fetihlerin amacı Bizans’ın Avrupa ile kara bağlantısını kesmektir.
 • Osmanlıların hızlı ilerleyişinden çekinen Balkan devletleri, papanın da desteğiyle Macar, Bulgar, Sırp, Eflâk ve Bosnalılardan oluşan bir Haçlı ordusu oluşturmuştur.
 • Hacı İlbeyi, 1364’te Sırpsındığı civarında Haçlı ordusunu bir gece baskınıyla bozguna uğratmıştır. Sırpsındığı Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı ilk savaştır.
 • Sırplarla 1371’de yapılan Çirmen Savaşı’nı Osmanlılar kazanmış ve böylece Makedonya’nın fethi kolaylaşmıştır.

I. Kosova Savaşı (1389)

Neden

 1. Osmanlı ordusunun Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak istemeleri.
 • Sırp, Bosna, Bulgar ve Arnavutluk katılmıştır.
 • Anadolu Beylikleri de destek olmuştur.

Sonuç

 1. Haçlı ordusu yenildi.
 2. Sultan Murat savaş alanını gezerken öldürüldü.
 3. Balkanlarda yapılan üçüncü önemli mücadeledir.
 4. İlk kez top kullanılmıştır.
 • Murat Devlet teşkilatına büyük önem verdi.
 • Sultan ünvanını ilk kullanan Osmanlı padişahıdır.

NOT : Osmanlı ordusunda ilk top, I. Murad zamanında, sesinden faydalanarak düşmanı korkutmak için I. Kosova Savaşı’nda kullanılmıştır.

İskan ve İstimalet Politikası

İskân (yerleştirme) politikası ilk defa Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçilmesiyle uygulanmaya başlanmıştır.

Rumeli’deki iskan siyasetinin amaçları şunlardır :

 • Fethedilen bölgelerin Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlayarak egemenliği kalıcı hâle getirmek,
 • Konar-göçer Türkmenlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamak,
 • Gayrimüslim halkın ayaklanma ihtimalini ortadan kaldırmak,
 • Aralarında kavgalar yaşanan aşiretleri birbirinden uzaklaştırmak,
 • Fetih hareketlerinde sürekliliği sağlamaktır.
 • İstimâlet Politikası : Osmanlı Devleti, Rumeli’de iskân politikasıyla birlikte istimâlet politikasını da uygulamıştır. Sözlük anlamı “meylettirme, cezbetme, gönül alma” olan istimâlet; genel olarak Osmanlı Beyliği’nin uyguladığı “uzlaştırıcı fetih siyaseti” için kullanılan tabirdir. Osmanlı Devleti, fethedilen bölge halkına iyi davranarak onları himaye etmiş, inançlarında serbest bırakmış, onların can ve mal güvenliğini sağlamış, gönüllerini kazanmaya çalışmış ve vergilerde kolaylık göstermiştir. Böylece bölgede kalıcılık sağlamak amaçlanmıştır.

Yıldırım Beyazıt Devrinde Balkan Fetihleri (1389-1402)

 • İstanbul, 1391 ve 1395 tarihlerinde Yıldırım Bayezid tarafından iki defa kuşatılmıştır. Yıldırım, ikinci İstanbul Kuşatması’nda Anadolu (Güzelce) Hisarı’nı yaptırmıştır .
 • İlk İstanbul kuşatması Niğbolu Savaşı‘nın başlaması ikinci kuşatma ise Timur tehlikesi nedeniyle kaldırılmıştır.
 • Yıldırım Bayezid süratle Niğbolu’ya gelmiş ve Haçlıları, 25 Eylül 1396’da bozguna uğratmıştır. Mısır’da bulunan Abbasi Halifesi, Yıldırım Bayezid Han’a “Sultan-ı İklim-i Rum” (Anadolu Sultanı) unvanı vermiştir.
 • Yıldırım Bayezid Ankara Savaşında Timura yenilmiş ve padişahlığı sona ermiştir (1402)

II. Murat Dönemi ve Sonrasında Balkan Fetihleri

Varna Savaşı 1444

 • 1444’te yapılan Edirne-Segedin Antlaşması sonrasında, Osmanlı tahtına küçük yaştaki II. Mehmet geçmiştir.
 • Haçlıların harekete geçmesi üzerine devlet adamlarının isteğiyle II. Murad tekrar tahtına çıkmıştır. II. Murad, 1444’te Varna’da Haçlıları bozguna uğratmıştır.

II. Kosova Savaşı 1448

NEDENİ :Varna’daki mağlubiyetin öcünü almak ve Türkleri Balkanlardan atmak.

SONUÇ :Karamanoğulları ve Sırbistan’dan yardımcı kuvvetler alan II. Murad, hilal taktiğini uygulayarak Haçlıların büyük bir kısmını Kosova’da imha etmiştir.

ÖNEMİ : 1448’de yapılan II. Kosova Meydan Muharebesi sonucunda, Türklerin Balkanlardaki hâkimiyeti kesinleşmiş ve Avrupalılar savunmaya çekilmiştir.

OKUMA TAVSİYESİ: II. Kosova Savaşı Özet


] }

Tavsiye Konular

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

I. Murat Dönemi Önemli Olayları Maddeler Halinde

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı I. Murat döneminde (Hüdavendigar) Rumeli’de, Anadolu’da gerçekleşen siyasi olaylar ve teşkilatlanma …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir