Tımar Sistemi

 • Tımar; geçimleri veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım asker ve memura, vergi toplama yetkisinin devredilmesi anlamına gelmektedir.
 • Paranın kullanımı ve naklî, günümüzdeki kadar gelişmediği için merkezî hazineye alınması gereken vergiler hem nakit hem de ürün olarak toplanmıştır.
 • Vergilerin nakde çevrilmesi ve merkezde toplanması zor olduğu için Osmanlı Devleti tarım gelirlerinin büyük kısmını sipahilere tımar olarak vermiştir.
 • İlk aşama, fethedilen herhangi bir bölgenin tahririnin yapılarak vergi gelirlerinin belirlenmesidir.
 • Yaptıkları hizmet karşılığında devlet görevlilerine ve savaşlarda yararlılık gösteren askerlere tahsis edilen gelir kaynaklarına dirlik adı verilir.
 • Dirlik araziler gelir durumuna göre has, zeamet ve tımar olarak üçe ayrılmıştır.
 • Has arazinin geliri hükümdara, zeamet arazinin gelirleri ise yüksek dereceli memurlara bırakılırdı.
 • Has ve Zeamet sahibi her 5000 akçe için bir cebelü denilen atlı asker beslerdi.
 • Tımar toprakları yıllık geliri 20 000 akçeye kadar olan dirliklerdir.
Tımar Sistemi
Dirlik araziler kaça ayrılır?
 • Savaşlarda yararlılık gösteren askerlere verilirdi.
 • Tımar sahibine Tımarlı Sipahi denirdi.
 • Gelirin ilk 3.000 akçesine kılıç denir ve kılıç hakkı Tımarlı Sipahi’ye aittir.
 • Bunun dışındaki her 3.000 akçesi için Tımarlı Sipahi bir cebelü yetiştirmek zorundadır.
 • Tımarlı Sipahi, toprak üzerinde yaşayan reayadan, devletin belirlediği vergiyi toplama yetkisine sahiptir.
 • Tımarlı Sipahiler, padişahın taşradaki temsilcileri olarak idari yöneticilik görevi de yapmıştır
 • Osmanlı Devleti’nde, tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerde yapılan sayımlara “tahrir” adı verilir.
 • Faydaları : Tımar sistemi ile hazineden para harcamadan atlı asker yetiştirilir, tarımsal üretimin devamlılığı sağlanır ve Merkezi otorite Tüm Osmanlı topraklarına yayılırdı

OKUMA TAVSİYESİ: Tımar Sistemi ve Özellikleri

İçindekiler

Osmanlı Toplumunda Askeriler ve Reaya

 • Hem askerlik hizmeti yapanlar hem de memur statüsünde bulunanlar askerî sınıfı oluştururdu
 • Vergi veren şehir, kasaba ve köy ahalisi ile konar-göçerlere ise “reaya” denirdi
 • Reayanın karşılıksız çalıştırılması yasaktı.
 • Köylü, kendisine tahsis edilen toprağı işlemek ve vergisini sipahiye ödemekle yükümlüydü.
 • Köylü, keyfî olarak tarlasını boş bırakamaz, çiftini, çubuğunu terk edip bir başka memlekete gidemezdi
 • Bu sistemin denetlenmesi kadıya aitti.
 • Tımar topraklarının devlet mülkü olması nedeniyle miras bırakılması, satılması, kiraya verilmesi, vakfedilmesi ve bağışlanması yasaktı.
 • Sipahi sefere katılmazsa devlet o senenin gelirini ondan alırdı. Bu şekilde Tımarlı Sipahilerin merkezî otoritenin aleyhine toprak ve mevki kazanmaları ve ayrı bir toprak aristokrasisi oluşturmaları önlenmişti.
 • Sipahiler taşrada merkezî otoritenin temsilcisi olmuştu
 • Eyalet ordusu denince öncelikle Tımarlı Sipahiler akla gelirdi
 • XVII. yüzyılın başlarına kadar Osmanlı ordusunun en büyük bölümünü oluşturan atlı askerlerdi
 • Moğolca; silah, zırh anlamına gelen “cebe” kelimesinden Türkçe “-lü” ekiyle türetilen cebelü; zırhlı, teçhizatlı asker demektir
 • Seferlere katılmayan sipahilerin dirlikleri ellerinden alınır, idam da dâhil çeşitli cezalara çarptırılmaları söz konusu olabilirdi.
 • Sancaklara dağıtılan Tımarlı Sipahiler, sancakbeyinin emri altındaydı.
 • Seferler sırasında sipahilerin onda biri, bulundukları bölgenin korunması, asayişin sağlanması ve günlük işlerin görülmesi amacıyla geride bırakılır böylece üretimin devamlılığı sağlanırdı.
 • Sipahilerden başka yine eyalet askeri statüsünde akıncılar, deliler, yörükler, beşliler, yayalar ve müsellemler gibi yardımcı kuvvetler kullanılmıştır.

Yeniçeri Ocağı ve Tımarlı Sipahiler

 • Merkezde Kapıkulu askerleri ile eyaletlerde Tımarlı Sipahilerden oluşan Osmanlı ordusu, XVI. yüzyılın sonlarına kadar dünyada önemli düzenli ordulardan olmuştur
 • Yeniçeriler ve Tımarlı Sipahiler, sahip oldukları askerî, hukuki, idari görev ve yetkileri ile merkezî devletin otoritesini temsil etmiştir.
 • Devşirme kökenli yeniçeriler ve yöneticiler, Tımarlı Sipahilere karşı bir denge unsuru oluşturmuştur
 • Osmanlılar, bu askerî gruplardan herhangi birisinin imtiyazlı ve güçlü bir sınıf hâline gelmesine izin vermemiştir

OKUMA TAVSİYESİ: Tımarlı Sipahilerin Özellikleri Nelerdir?


] }

Tavsiye Konular

Has zeamet tımar nedir?

Has Zeamet Tımar Nedir?

Dirlik çeşitleri; Has Zeamet Tımar İkta sistemi Selçuklular tarafından uygulanmış Osmanlı Devleti’nde mükemmelleştirilerek tımar sistemi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir