5. Ünite: Küreselleşen Dünya

Gümrük Birliği Antlaşması Kısaca

küreselleşen dünya

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ 1. Türkiye’nin AB Serüveni Ankara Anlaşması ve Katma Protokol için tıklayınız. Gümrük Birliği Antlaşması Türkiye’nin 1987’de AB’ye tam üyelik için müracaat etmesine karşın genişleme sürecine kadar beklenme­si istenmiş nihayet 1 Ocak 1996’da Türkiye ile AB ara­sında Gümrük Birliği Antlaşması imzalanmıştır. AB, 1993 Kopenhag Zirve toplantısında aldığı kararla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini kapsayan bir genişle­me süreci …

Devamını Oku

Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Kısaca

küreselleşen dünya

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ 1. Türkiye’nin AB Serüveni Türkiye’nin AB üyelik süreci 1963 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık antlaşmasının imzalanmasıyla başlamış, 1987’de Türkiye’nin tam üyeliğe başvurusuyla hızlanmıştır. a. Ankara Anlaşması ve Katma Protokol Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na yaptığı ortaklık başvurusunun kabulü sonrası 12 Eylül 1963 tarihinde Türkiye ile AB arasında Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 1973 yılında Türkiye ile AB arasında …

Devamını Oku

NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi

küreselleşen dünya

NATO’nun Avrupa’da Genişlemesi NATO’nun fonksiyonu SSCB dağıldıktan sonra de­ğişmiştir. Soğuk Savaş döneminde SSCB’nin yayılma siyasetine karşı mücadele eden NATO, 1991 sonrası genişleme politikasını hızlandırmıştır. Sovyet Rusya’nın dağılması sonrası Doğu Avrupa ül­keleri NATO’ya üye olmaya başlamışlardır. AB’ye üye olabilmek için oy birliği şartı aranmamak­tadır. Yunanistan 1980 tarihinde üye olunca, Türkiye ile arasındaki sorunlardan dolayı Türkiye’nin önünde engel olmuştur. 2004 yılında NATO’ya …

Devamını Oku

Avrupa Birliği ve Dünya

küreselleşen dünya

Avrupa Birliği ve Dünya İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada güçler dengesi değişmiş ve ABD ile SSCB iki önemli güç olarak orta­ya çıkmıştır. Avrupa’da siyasi boşluk oluşması AB’nin dünya siyasetindeki konumunun ve öneminin daha da artmasına yol açmıştır. Dünya siyasetinde çok güçlü hale gelen AB, ulusla­rarası sorunları çözme aşamasında yeterince başarılı olamamıştır. Özellikle üye devletler arasındaki ekono­mik ve siyasi çıkar çatışması …

Devamını Oku

Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB)

küreselleşen dünya

Avrupa Ekonomik Topluluğundan (AET) Avrupa Birliğine (AB) AET, 1957’de imzalanan Roma Antlaşması’yla kurul­muştur. Birliğin kuruluş amacı üye ülkeler arasında gümrük birliğini sağlamaktır. 1 Temmuz 1968’de üye ülkeler arasında (Batı Almanya, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika, İtalya) güm­rük vergileri kaldırılmıştır. Ancak Roma Antlaşması’nın nihai hedefi sadece ekonomik değil tarım, ulaştırma, rekabet konularında ortak politikalar üretme, parasal birlik sağlama, dış politika ve güvenlik …

Devamını Oku

Maastricht Kriterleri Özet

küreselleşen dünya

Maastricht Kriterleri Özet Avrupa Birliği’nin ekonomik ve parasal konularda bir­likteliğin sağlanabilmesine yönelik oluşturulan kriter­lerdir. 1993’te yürürlüğe giren bu kriterlerde aynı za­manda kriterlere uyulmaması durumunda üye ülkelere uygulanacak yaptırımlarda belirlenmiştir. Maastrich Kriterleri şu şekilde sıralanabilir. Üye devletlerin bütçe açığı gayrisafi yurt içi hasıla­sının %3’ünü geçmemelidir. Üyelerin yıllık ortalama enflasyon oranları, en dü­şük yıllık enflasyon oranına sahip üç üye devletin ortalamasını en …

Devamını Oku

Kopenhag Kriterleri Kısaca

küreselleşen dünya

Kopenhag Kriterleri Kısaca Kopenhag Kriterleri 22 Haziran 1993’te Danimarka’nın Kopenhag kentinde yapılan zirvede belirlenmiştir. Kopenhag Kriterleri AB’ye katılmak için başvuran devletlerin üye kabul edilmeden önce karşılaması ge­reken kriterlerden oluşmaktadır. Bu kriterlerin konduğu alanlar şu şekilde sıralana­bilir: O insan hakları O Demokrasi O Hukukun üstünlüğü O Azınlık hakları O İşleyen bir piyasa ekonomisi AB bu kriterleri yerine getiren birçok Doğu Avrupa …

Devamını Oku

İki Almanya’dan Tek Devlete Özeti

küreselleşen dünya

İki Almanya’dan Tek Devlete Özeti İkinci Dünya Savaşı’nın Avrupa’da yarattığı dikkat çe­ken sonuçlarından biride Almanya’nın, Doğu ve Batı olmak üzere iki devlete ayrılmasıydı. Bu durum aynı zamanda bir milletin ikiye bölünmesi anlamındaydı. Bu durumun en önemli göstergesi de Utanç Duvarı olarak ta nitelendirilen Doğu ve Batı Almanya’yı ikiye ayıran Berlin Duvarı’nın inşa edilmesi olmuştur. 1980’lerin sonunda Doğu Almanya’da Batı’yla olan …

Devamını Oku

Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar Özet

küreselleşen dünya

Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar Özet Doğu Bloğu İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra SSCB önderliğinde şekillenen ve ABD önderliğinde oluşan Batı Bloğu’na karşı meydana getirilen bir yapılanma olmuştur. Doğu Bloğu gerek ekonomik gerekse siyasi uygula­maları itibariyle dışa kapalı, özgürlüklerin kısıtlandığı, tek partili sistemlerin hakim olduğu ülkelerin birlikteliği haline gelmiştir. Bu yapılanmaya karşı ilk tepkiler 1950’li yıllarda baş­lamıştır. SSCB hegemonyasına karşı …

Devamını Oku

Tika Hakkında Kısa Bilgi

küreselleşen dünya

Tika Hakkında Kısa Bilgi TİKA (Türk İş Birliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) 24 Ocak 1992’de kurulmuştur. Oluşumunda SSCB’nin dağılması sonucu Türki Cumhuriyetlerinin bağımsız­lıklarını kazanması ve Türkiye’nin bu cumhuriyetlerle işbirliğini geliştirme düşüncesi etkili olmuştur. TİKA’nın Kuruluş Amacı: Başta Türk dilinin konuşulduğu ülkeler ve Türkiye’ye komşu ülkelerin kalkınmasına yardımcı ol­mak, bu ülkelerle ekonomik, ticari, kültürel, teknik ve eğitim alanlarında işbirliğini gerçekleştirmektir. Bu …

Devamını Oku


] }