3.Ünite: Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1.        Türk milletini geride bırakan tüm müesseseleri yıkarak yerine en yüksek medeni gerekçelere göre ilerlemeyi sağlayacak müesseseleri kurmayı amaçlar. 2.        Sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. 3.        İleriye ve çağdaşlaşmaya yöneliktir. Diğer ilkelerin durağanlıktan çıkmasını ve sürekliliğini sağlar. ** Daha önce diğer Atatürk ilkeleri ile eşleştirilen bütün yenilikler ve uygulamalar (inkılâplar), İnkılâpçılık ilkesi ile ilgilidir. …

Devamını Oku

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar 1.        Halkçılığın zorunlu sonucudur. 2.        Devlet; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel faktörüdür. 3.        Özel teşebbüsün tamamen reddi değildir. Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Yenilikler; ** Tarım alanındaki destekleyici çalışmalar ** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması ** Devletçe demiryollarının yapılması ** Devletin banka kurması (Etibank, Sümerbank, Denizbank, Sanayi ve Maadin Bankası, Merkez Bankası vb) ** …

Devamını Oku

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar ·          Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik ilkelerinin doğal sonucudur. ·          Halkın kendi kendisini yönetmesini öngörür. ·          Kanunlar önünde eşitliği kabul eder. ·          Sınıf mücadelesini reddeder. ·          Hiçbir toplumsal gruba ayrıcalık tanımaz. Halkçılık İlkesi Doğrultusunda Yapılan Yenilikler ** Aşar vergisinin kaldırılması ** Kıyafet devrimi ** Tekke ve zaviyelerin kapatılması (öncelikle laikliktir.) ** Türk Medeni Kanunu ** Soyadı Kanunu …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar ·          Irkçılığa karşıdır, laiktir, birleştiricidir. ·          Kendi Türk olarak gören herkesi Türk kabul eder. ·          En önemli birlik noktası dil ve kültür birliğidir. ** TBMM’nin açılması ** İstiklal Marşı’nın kabulü ** Tevhid-i Tedrisat Kanunu ** Türk Medeni Kanunu ** Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması ** Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması ** Türk Tarih – Dil Kurumları …

Devamını Oku

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Egemenliğin bir kişiye veya zümreye değil, toplumun tümüne ait olduğu devlet sistemidir.Temel ilke seçimdir.Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir. Cumhuriyetçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan Yenilikler; ·          TBMM’nin açılması·          1921 ve 1924 anayasalarının yapılması·          Saltanatın kaldırılması·          Cumhuriyetin ilanı·          Halifeliğin kaldırılması·          Siyasi partilerin kurulması·          Ordunun siyasetten ayrılması·          Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınması Cumhuriyetçilik İlkesinin Özellikleri Maddeler Halinde konu …

Devamını Oku

İnkılapçılık İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık İlkesi Türkçeye Fransızcada kullanılan “revuleyşin” kelimesinin karşılığı olarak giren inkılap kelimesi, Arapça kökenlidir. Sözlük anlamı değişmek, bir durumdan başka bir duruma dönmektir. İnkılap; çağın ihtiyaçlarını karşılamayan devlet yapısını ve yönetimi değiştirmek için halkın katılımıyla ülkede yeni bir siyasal, sosyal ve ekonomik yapının oluşturulmasıdır. Bu ilke ile Türk inkılabının oluşum ve gelişim safhalarının kavranması, benimsenmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. …

Devamını Oku

Laiklik İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Laiklik İlkesi Kelimenin aslı Yunanca “laikos” tur. Din adamı olmayanları belirtmek için kullanmıştı. Laiklik devlet işleriyle din işlerinin birbirinden ayrılması ve devletin siyasi iktisadi ve hukuki düzende aklın egemenliğini kabul etmesi demektir. Hukuki anlamda da devletin ayrım yapmaksızın kişilerin vicdan hürriyetine sahip olmalarını sağlamasıdır. Laik devletlerde resmi din yoktur. Devlet bütün din ve inançlara eşit mesafededir. Laik çağdaş olma, toplum …

Devamını Oku

Devletçilik İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Devletçilik Devletçilik Türkiye’nin özel koşullarından doğmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlıdan güçlü ekonomi, güçlü burjuvazi devralmamıştır. Bu yüzden T.C.’nin ilk yılarında özel yatırımcılar çok çok azdı. Teşviki Sanayi Kanunu ile özel teşebbüs sanayi alanına çekilmek istense de özel teşebbüsün elinde yeterli sermaye olmadığı için başarısız olmuştur. Bunun üzerine I. Beş Yıllık Kalkınma Planı’yla devletçilik filen başlatıldı. Devletçilik; özel teşebbüsün yetişemediği yerde büyük …

Devamını Oku

Halkçılık İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Halkçılık İlkesi Halk; bir ülkede yaşayan, o ülkeyi vatan bilen, kaderini o ülkenin kaderine bağlamış insanların tamamıdır. Halkçılık bireyler arasında hiçbir fark gözetmeksizin halkı tek ve eşit kabul etmektir. Halkçılıkta esas, halkın kendini demokratik esaslara uygun yönetmesidir. Halkçılık, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkelerinin zorunlu sonucudur. Halkçılık, karışmış kaynaşmış bir toplum yaratma uğraşıdır. Halkçılık ilkesinin birbirini tamamlayan üç önemli özelliği vardır: Halk …

Devamını Oku

Milliyetçilik İlkesi

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Milliyetçilik İlkesi Millet: Geçmişte ve şuanda bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada yaşama inancında ve isteğinde olan, aynı vatana sahip, o vatanın maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan, aralarında dil, tarih, kültür ve ülkü birliği olan insanların oluşturduğu topluluktur. Arapça “millet” kelimesinden gelen millet “topluluk” anlamına gelmekteydi. Günümüzde millet kavramı ortak bağları olan, ortak ideal etrafında toplanmış insan topluluğunu …

Devamını Oku


] }